ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಭೂದೇವಿಂ

ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಭೂದೇವಿಂ ಆರ್ಯ ಮಾತರಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಪದಯುಗಲಂ ತೇ ನಿರಂತರಮ್ || ಪ ||

ಶುಭ್ರ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಯುಕ್ತ-ಚಾರು-ಯಾಮೀನೀಂ
ವಿಕಸಿತ-ನವ-ಕುಸುಮ-ಮೃದುಲ-ದಾಮ-ಶೋಭಿನೀಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತ ಯುಕ್ತ-ವದನ ಮಧುರ-ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಜಲಾಂ, ಸುಫಲಾಂ, ಸರಲಾಂ
ಶಿವವರದಾಂ ಚಿರಸುಖದಾಂ
ಮುಕುಲರದಾಂ, ಆರ್ಯಮಾತರಮ್ || 1 ||

ಹಿಮನಗಜಾಂ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ-ಬುದ್ಧಿದಾಯಿನೀಂ,
ಸಹ ಪೃತನಾಂ, ಅಮಿತ-ಭುಜಾಂ, ತನಯತಾರಿಣೀಂ
ಅಮಿತಾಮಿತ-ಕೋಟಿಕಂಠ-ಜಯ-ನಿನಾದಿನೀಂ
ಕಮಲಾಂ, ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾ
ಕವಿ ಪ್ರತಿಭಾಂ, ಮತಿಸುಲಭಾಂ,
ಜಗದಂಬಾಂ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತರಮ್ || 2 ||

ಧರ್ಮಸ್ತ್ವಂ, ಶರ್ಮ ತ್ವಂ, ತ್ವಂ ಯಶೋಬಲಂ
ಶಕ್ತಸ್ತ್ವಂ, ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ, ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಂ,
ಪ್ರತಿಸದನಂ ಪ್ರತಿಮಾತೇ, ತ್ವಂ ಮಹಾಫಲಂ,
ಧರಿಣೀಂ, ಭರಿಣೀಂ, ಜನನೀಂ
ಬಲಕರಿಣೀಂ, ರಿಪುಹರಿಣೀಂ,
ಮದದಮಿನೀಂ, ಆರ್ಯ ಮಾತರಂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code