ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರತ ಧರಣೀ

ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರತ ಧರಣೀ, ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪ್ಯಾರೀ
ನಮೋ ನಮೋ ಸಬ ಜಗಕೇ ಜನನೀ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುತವಾರೀ || ಪ ||

ಉನ್ನತ ಸುಂದರ ಭಾಲ ಹಿಮಾಚಲ,
ಹಿಮಮಯ ಮುಕುಟ ವಿರಾಜೇ ಉಜ್ವಲ |
ಚರಣ ಪಖಾರೇ ವಿಮಲ ಸಿಂಧು ಜಲ, ಶ್ಯಾಮಲ ಅಂಚಲ-ಧಾರೀ || 1 ||

ಗಂಗಾ-ಯಮುನಾ-ಸಿಂಧು-ನರ್ಮದಾ, ದೇತೀ ಪುಣ್ಯ ಪಿಯೂಷ ಸರ್ವದಾ |
ಮಥುರಾ ಮಾಯಾಪುರೀ ದ್ವಾರಿಕಾ, ವಿಚರೇ ಜಹಾ ಮುರಾರೀ || 2 ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ತೂ ಜಗ ಕೀ ಮಿತ್ರಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಷಮಾ ಸುವಿಚಿತ್ರಾ |
ತೇರೀ ಲೀಲಾ ಸುಭಗ ಪವಿತ್ರಾ, ಗುರುವರ-ಮುನಿವರ-ಧಾರೀ || 3 ||

ಮಂಗಲಕರಣೀ-ಸಂಕಟಹರಣೀ ದಾರಿದಹರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿತರಣೀ |
ಋಷಿ-ಮುನಿ ಶೂರ ಜನೋ ಕೀ ಧರಣೀ, ಹರತೀ ಭ್ರಮ ತಮ ಭಾರೀ || 4 ||

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ ತೂ ಹೈ, ವಿಭವಪಾಲಿನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೂ ಹೈ |
ಬುದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ತೂ ಹೈ, ಸಬ ಸುಖ ಸಿರಜನಹಾರೀ || 5 ||

ಜಗ ಮೇ ತೇರೇ ಲಿಯೇ ಜಿಯೇಂಗೇ, ತೇರಾ ಪ್ರೇಮ-ಪಿಯೂಷ ಪಿಯೇಂಗೇ |
ತೇರೀ ಸೇವಾ ಸದಾ ಕರೇಂಗೇ, ತೇರೇ ಸುತ ಬಲ-ಧಾರೀ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code