ವಂದನಾ ಕೇ ಇನ ಸ್ವರೋ ಮೇ

ವಂದನಾ ಕೇ ಇನ ಸ್ವರೋ ಮೇ ಏಕ ಸ್ವರ ಮೇರಾ ಮಿಲಾ ಲೋ || ಪ ||

ವಂದನೀಯ ಮಾ ಕೋ ನ ಭೋಲೋ ರಾಗ ಮೇ ಜಬ ಮಸ್ತ ಝೂಲೋ
ಅರ್ಚನಾ ಕೇ ರತ್ನ ಕಣ ಮೇ ಏಕ ಕಣ ಮೇರಾ ಮಿಲಾ ಲೋ || 1 ||

ಜಬ ಹೃದಯ ಕೇ ತಾರ ಬೋಲೇ ಶೃಂಖಲಾ ಕೇ ಬಂಧ ಖೋಲೇ
ಚಢ ರಹೇ ಹೈ ಶೀಷ ಅಗಣಿತ ಏಕ ಸಿರ ಮೇರಾ ಚಢಾ ಲೋ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code