ಉತ್ತುಂಗ ಆಮುಚೀ ಉತ್ತರ ಸೀಮಾ (ಮರಾಠಿ)

ಉತ್ತುಂಗ ಆಮುಚೀ ಉತ್ತರ ಸೀಮಾ ಇಂಚ ಇಂಚ ಲಢವೂಂ
ಅಭಿಮಾನ ಧರೂ ಬಲಿದಾನ ಕರೂ ಧ್ವಜ ಉಂಚ ಉಂಚ ಚಢವೂಂ || ಪ ||

ಪರಕ್ಯಾಂಚಾ ಏತಾ ಹಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘರ ಬನೇ ಕಿಲ್ಲಾ
ಹೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜದಂಡ ಹೋತೀಲ ತಿಥೇ ಧ್ವಜದಂಡ
ಛಾತೀಚೀ ಕರುನೀ ಢಾಲ ಲಾಲ ಯಾ ಸಂಗಿನೀಸ ಭಿಡವೂ || 1 ||

ಬಲವಂತ ಉಭಾ ಹಿಮವಂತ ಕರಿ ಹೈವಾನಾಂಚಾ ಅಂತ
ಹಾ ಧವಲಗಿರಿ ಹಾ ನಂಗಾ ಹಾ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ
ಜರಿ ಝಂಡ ಪುಂಡ ಶತ್ರೂಂಚೀ ಆಲಿ ಖಿಂಡ ಖಿಂಡ ಲಢವೂ || 2 ||

ಅನ್ಯಾಯ ಘಡೋ ಶೇಜಾರೀ ಕೀ ದುನಿಯೇಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರೀ
ಧಾವೂನ ತಿಥೇ ಹೀ ಜಾವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೀತ ಹೇ ಗಾವೂ
ಮರ್ದುನೀ ಶತ್ರು ಉದ್ದಂಡ ನವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಃ ಘಡವೂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code