ಉಠಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಹೋ (ಮರಾಠಿ)

ಉಠಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಹೋ
ಸಜ್ಜವ್ಹಾ ಉಠಾ ಚಲಾ, ಸಶಸ್ತ್ರ ವ್ಹಾ ಉಠಾ ಚಲಾ || ಪ ||

ಯುದ್ಧ ಆಜ ಪೇಟ ಲೇ ಜವಾನ ಚಾಲಲೇ ಪುಢೇ
ಮಿಳುನಿ ಸರ್ವ ಶತ್ರುಲಾ ಕ್ಷಣಾತ ಚಾರುಯಾ ಖಡೇ
ಏಕ ಸಂಘ ಹೋವುನೀ ಲಢೂ ಚಲಾ ಲಢೂ ಚಲಾ
ಉಠಾ ಉಠಾ, ಚಲಾ ಚಲಾ ………. || 1 ||

ಲಾಖ ಸಂಕಟೇ ಜರೀ ಉಭೀ ಸಮೋರ ಟಾಕಲೀ
ಮಾನತಾಠ ಆಕಲೀ ಕುಣಾ ಪುಢೇ ನ ವಾಕಲೀ
ಥೋರ ವಂಶ ಆಪುಲಾ ಮಹಾನಮಾರ್ಗ ಆಪುಲಾ || 2 ||

ವಾಯುಪುತ್ರ ಹೋವುನೀ ಧರೀ ಮುಠೀಂತ ಭಾಸ್ಕರಾ
ಹೋವುನೀ ಅಗಸ್ತೀ ಹೀ ಪಿವೂನಿ ಟಾಕು ಸಾಗರಾ
ಮನ್ಯು ಬಾಳ ಹೋವುನೀ ರಣಾತ ಜಿಂಕು ಮೃತ್ಯುಲಾ || 3 ||

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ವೀರ ತೋ ಫಿರೂನಿ ಆಜ ಆಠವೂ
ಶೂರತಾ ಶಿವಾಜಿ ಚೀ ನಸಾ ನಸಾತ ಸಾಠವೂ
ದಿವ್ಯ ಹೀ ಪರಂಪರಾ ಅಖಂಡ ಚಾಲವೂ ಚಲಾ || 4 ||

ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಪೇಟಲೇ ಪ್ರಚಂಡ ಹೇ ಸಭೋವತಿ
ದುಷ್ಟ ಶತ್ರು ಮಾರುನೀ ತಯಾತ ದೇವು ಆಹುತಿ
ದೇವಭೂಮಿ ಹೀ ಅಜಿಂಕ್ಯ ದಾಖವೂ ಜಗಾ ಚಲಾ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code