ತೇರೀ ಸದಾ ಹೋ ವಿಜಯ

ತೇರೀ ಸದಾ ಹೋ ವಿಜಯ ಜಯ
ಹೇ ಮಾತೃಭೂ ಜಯ ಮಾತೃಭೂ || ಪ ||

ನಗರಾಜ ಮಸ್ತಕ ಮುಕುಟ ಹಿಮಮಂಡಿತ ಶಿಖರ ಕೈಲಾಶ ಹೈ
ಗಾಂಧಾರ ತಿಬ್ಬತ ಸ್ಕಂಧ ಸುರಭಿತ ಮಲಯ ಶೀತಲ ಶ್ವಾಸ ಹೈ
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಹೈ ಹೃದಯ ಔ ಕಶ್ಮೀರ ಕುಮ ಕುಮ ಭಾಲ ಹೈ
ಹಿಂದುಕುಶ ಸೇ ಶೃಂಗಪುರ ಫೈಲಾ ಜಟಾ ಕಾ ಜಾಲ ಹೈ
ಬಾಲ ರವಿ ಬನ ಉದಯ ಕೇತು ಗಗನ ಮೇ ಉಡತಾ ಅಭಯ || 1 ||

ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಕರಧನೀ ಪುರೀ ಔರ ದ್ವಾರಿಕಾ ಭುಜದಂಡ ಹೈ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಔರ ಮಹೇಂದ್ರ ಪದ ರಾಮೇಶ ದೀಪ ಅಖಂಡ ಹೈ
ಅನವರತ ಬಹತಾ ಸ್ತನೋ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಂಧು ದುಗ್ಧ ಜಲ
ಜಗ ನಿಯನ್ತಾ ನೇ ಚಢಾಯಾ ಚರಣ ಮೇ ಲಂಕಾ ಕಮಲ
ಯೋಗಿ ಶಿಲಾ ಪರ ಹಿಂದು ಸಾಗರ ಚರಣ ಧೋ ಕರತಾ ವಿನಯ || 2 ||

ನಾಸಿಕಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಸೇ ನಿಕಲತೀ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಹೈ
ಚಿತ್ರಾಲ ಗಿಲಗಿಟ ನಯನ ದ್ವಯ ಮೇ ಪ್ರೀತ ಕೀ ಚಿರ ಪ್ಯಾಸ ಹೈ
ಮುಖ ದ್ವಾರ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸೇ ಮುಖರಿತ ಸಾಮ ವೈದಿಕ ಗಾನ ಹೈ
ಕರ್ಣ ಬದ್ರೀ ಹಿಂಗುಲಾ ಮೇವಾಡ ನಾಭಿ ನಿಶಾನ ಹೈ
ಶ್ಯಾಮ ಬಿಂದು ಕಪೋಲ ಪರ ಕೇದಾರ ನವ ತಾರುಣ್ಯಮಯ || 3 ||

ಸುಲಝಾ ಜಟಾ ಕೇ ಜೂಟ ಮೇ ಯೇ ಚಂದ್ರಮಾ ನೇಪಾಲ ಹೈ
ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮಣಿ ಹೈ ತ್ರಿಪುರ ಮೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ ಡಮರೂ ತಾಲ ಹೈ
ಗಲ ಹಾರ ಯಮುನಾ ಗಂಗ ಕರ ಮೇ ಸೋಮನಾಥ ತ್ರಿಶೂಲ ಹೈ
ಸಬ ತೀರ್ಥ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ದೇವೋ ನೇ ಉಛಾಲೇ ಫೂಲ ಹೈ
ಕಚ್ಛ ಸಿಂಧೂ ಗಂಗ ಸಾಗರ ವಸನ ಕೇ ಹೈ ಛೋರ ತ್ರಯ || 4 ||

ಕೋಟೀ ಪಂಚಾಶತ ಸುಮನ ತೇರೀ ಉತಾರೀ ಆರತೀ
ವೋ ದೇಶ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಮಾತಾ ಭಾರತೀ
ಜಲೇ ಜೀವನ ದೀಪ್ತ ದೀಪಕ ತೇಜಃಪುಂಜ ಪ್ರಕಾಶರತ
ಬಢ ಚಲೇ ಬಢತೇ ರಹೇ ಲೇ ವಿಜಯ ರಥ ತೇರೀ ಶಪಥ
ಜೋ ಮಿಲಾ ತುಝಸೇ ಸಭೀ ಹೋ ಅಂತ ಮೇ ತುಝಮೇ ವಿಲಯ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code