ತಾಯ್ನೆಲದ ಸದ್ಗುಣಗಳೇ

ತಾಯ್ನೆಲದ ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಬನ್ನಿ
ಆಂತರ್ಯದಾಳದಿಂದ ಉದ್ಗಮಿಸಿ ಜೀವ ತನ್ನಿ || ಪ ||

ಋಷಿ ದರ್ಶನವನು ಪಡೆದು ರಸಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಡೆದು
ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ ಬನ್ನಿ || 1 ||

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಬುದ್ಧರಿಂದ
ಇತಿಹಾಸದೊಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ ಬನ್ನಿ || 2 ||

ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎನಗೆ ಬರಲಿ ಸತ್ಯದೊಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರಲಿ
ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಸೆಲೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ ಬನ್ನಿ || 3 ||

ನುಡಿತಪ್ಪದಂತೆ ನಡೆವ ಅಡಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಬೆಳೆವ
ಸಿರಿವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ ಬನ್ನಿ || 4 ||

ಜಗಕೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ತನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರೆನುವ
ಹಿಂದು ವಿಶಾಲತೆಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ ಬನ್ನಿ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code