ತವ ರಜ ಲಾಗೇ

ತವ ರಜ ಲಾಗೇ ಮಾಥೇ ಮಾತಾ || ಪ ||

ಉಜ್ವಲ ಕಿತನೇ ಹೈ ತೇರೇ ಕಣ
ಉತ್ತಮ ಹೀ ರೋ ಸಮ ಮನ ಭಾವನ
ಚಮಕ ಧಮಕ ಲಖ ಜಿನ ಕೀ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಶರಮಾತೇ ಮಾತಾ || 1 ||

ನಿಶಿ ದರ್ಶನ ಪೂಜನ ವಂದನ
ನಿಶಿ ದಿನ ಕರ ತೇರಾ ಅಭಿನಂದನ
ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಕೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ
ಸಭೀ ಪಾಪ ಕಟ ಜಾತೇ ಮಾತಾ || 2 ||

ಋಷಿ ಮುನಿ ಜನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೀ
ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮಧಾಮ ಕೇ ವಾಸೀ
ತಿಹೂ ಲೋಕ ಜಾ ಜಾ ತೇರೀ
ಮಹಿಮಾ ಕೇ ಗುಣ ಗಾತೇ ಮಾತಾ || 3 ||

ದಾನವ ಮಾನವ ಸಬ ಲಲಚಾತೇ
ರೂಪ ರೂಪ ಧರ ಈಶ ಭೀ ಆತೇ
ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಕೇ ಸಭೀ ದೇವಗಣ
ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಬರಸಾತೇ ಮಾತಾ || 4 ||

ವಿಪದ ಘಡೀ ತುಜ ಪರ ಆತೀ
ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷ ತಬ ಹೋ ಜಾತೀ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಾ ತೇರೇ ಲಾಡಲೇ
ದೇ ಮಸ್ತಕ ಹರಷಾತೇ ಮಾತಾ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code