ತಂತ್ರ ಹೈ ನೂತನ ಭಲೇ ಹೀ

ತಂತ್ರ ಹೈ ನೂತನ ಭಲೇ ಹೀ
ಚಿರ ಪುರಾತನ ಸಾಧನಾ
ಸಂಘಮೇ ಸಾಕಾರ ಅನಗಿನ
ಹೈ ಯುಗೋಂಕೀ ಕಲ್ಪನಾ      || ಪ ||

ವಿಶ್ವಗುರು ಯಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಶ್ವತ
ಸೂತ್ರಮೇ ಆಬದ್ಧ ಹೋ
ಸಭ್ಯತಾ ಕಾ ಹೋ ನಿಕೇತನ
ಯಹ ಸುಮಂಗಲ ಭಾವನಾ     || 1 ||

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ತೀನೋ
ನಿರತ ವಂದಿತ ರೂಪ ಹೋ
ವೇದಸೇ ಆಯೀ ಅಖಂಡಿತ
ಹಿಂದುಕೀ ಧ್ರುವ ಧಾರಣಾ       || 2 ||

ತೀನಗುಣ ನವರಸ ಸುಶೋಭಿತ
ಸಪ್ತ ರಾಗೋ ಕಾ ಧನುಷ
ಐಕ್ಯ ಔರ ವೈವಿಧ್ಯ ಕೀ ಹೈ
ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಗರ್ಜನಾ         || 3 ||

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಅರ್ಚನಾ ಹೋ
ಸರ್ವಹಿತ ಶುಭ ಚಿಂತನಾ
ಪೂರ್ಣ ವೈಭವ ಸೇ ಸತತ ಹೋ
ಮಾತೃಪದಯುಗ ವಂದನಾ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code