ಸ್ವೇದ ಶೋಣಿತ ಔರ ಆಂಸೂ

ಸ್ವೇದ ಶೋಣಿತ ಔರ ಆಂಸೂ
ಹೈ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾ ಚರಣ ಪರ || ಪ ||

ರತ್ನಗರ್ಭೇ ಸ್ವರ್ಣ ಆಭೇ
ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಪರ ವಿರಾಜೇ
ಜಲ ಚಿಡಕ ದೋ ಸ್ನೇಹ ಕಾಮಾ
ತುಚ್ಛ ಪೂಜಾ ಉಪಕರಣ ಪರ   || 1 ||

ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಮಗ್ನ ಜೀವನ
ರೂಪ ಕ್ಯಾ ದಿನ ರಾತ್ರ ಚಿಂತನ
ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ದೀಪಕ ಜಲಾ ದೂ
ಭಕ್ತಜನ ಜೀವನ ಮರಣ ಪರ    || 2 ||

ಛಿನ್ನ ಹೋ ಜಗತ ಅಂಧೇರಾ
ಹೋ ಉದಯ ಮಧುರಿಮ ಸವೇರಾ
ಜಗ ಚಹಕತಾ ನಾಚತಾ ಹೋ
ಆರ್ಯಭೂತೇ ಜಾಗರಣ ಪರ    || 3 ||

ಆಗ ಜಲಕೀ ಶಾಂತ ಹೋ ಫಿರ
ಭಸ್ಮ ಜಾಯೇ ತೀರ್ಥ ಮೇ ಫಿರ
ಹೋ ಪ್ರಫಲ್ಲಿತ ಮನುಜ ಕಿನ್ನರ
ಸಂಘಟನ ಕೇ ಅವತರಣ ಪರ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code