ಸ್ವಯಂಸೇವಕೋ ಕಾ ಯಹೀ ಏಕ ಸಪನಾ

ಸ್ವಯಂಸೇವಕೋ ಕಾ ಯಹೀ ಏಕ ಸಪನಾ
ಬನೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಗೇ ಧರ್ಮ ಅಪನಾ          || ಪ ||

ಕೋಯಿ ಮುಕ್ತ ಮೌಜಿ ಕೋಯಿ ಹೋ ಮನಸ್ವೀ,
ಕೋಯಿ ಕ್ರೋಧ ಕರ್ಮಿ, ಕೋಯಿ ಶಾಂತ ಭಾವೀ,
ಸಭೀ ಮಿತ್ರ ಬನಕರ ಕರೇ ಕಾಮ ಮಿಲಕರ,
ಕೋಯಿ ಹೋ ನವಾಗತ, ತೋ ಕೋಯಿ ಪುರಾನಾ  || 1 ||

ನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹೀ, ನ ಹೋ ಆತ್ಮ ಭಾವೀ,
ಹೃದಯ ಮನ ಖುಲಾ ಹೋ, ವಿವೇಕಿ ಸ್ವಭಾವೀ,
ವಿಚಾರೋ ಮೆ ಸ್ಥಿರತಾ, ವಚನ ಮೇ ಮಧುರತಾ,
ಪರಾಯೇ ವ ಅಪನೋ ಕೀ ನಿಂದಾ ಸೇ ಬಚನಾ   || 2 ||

ಉಮಂಗೀ ರಹೇ ಹಮ, ಉಮಂಗೀ ಹೋ ಸಾಥೀ,
ಗತಿ ಭೀ ರಹೇ, ಆಪಸೀ ಮೇಲಿ ಖಾತೀ,
ಅಕೆಲೇ ನ ಹೋ ಹಮ ಯಹೀ ಧ್ಯಾನ ಹರದಮ,
ಕದಮ ಸೇ ಕದಮ ಕೋ, ಮಿಲಾಕರ ಹೀ ಚಲನಾ || 3 ||

ಹೋ ಚಿಂತನ ಹಮಾರಾ, ಸದಾ ದೂರಗಾಮೀ,
ಮಗದ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ, ಹೋ ಏಕ-ಏಕ ಕದಮೀ,
ಸಭೀ ಕಾಮ ಭಾರೀ ಹೋ ಪರಿಣಮ ಕಾರೀ,
ಸಫಲತಾ ಮಿಲೇಗೀ, ಯಹೀ ಭಾವ ಭರನಾ      || 4 ||

ವಾಚನ, ಮನನ ಜೌರ ಅನುಭವ ಕಥನ ಸೇ,
ರಹೇ ಆದ್ಯತನ ಜ್ಞಾನ, ಭೌದ್ಧಿಕ ಜತನ ಸೇ,
ಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥಿ ಹೋ ಹಮ ರಹೇ ವ್ಯಸ್ಥ ಭೀ ಹಮ,
ಸಮಯ-ದಾನ-ಕ್ಷಮತಾ, ಬಢಾತೆ ಹೀ ರಹನಾ   || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code