ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂಧಕಾರ

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂಧಕಾರ
ಉರಿಯುತಿತ್ತು ಹಣತೆಯೊಂದು
ಬೆಳಕು ಹೊಮ್ಮಿತು ತಮವು ಅಳಿಯಿತು
ಪುಳಕಗೊಂಡನು ಹಿಂದು ಹಿಂದು || ಪ ||

ಬರದ ಬೇಗೆಗೆ ಭುವಿಯ ಬೆಂದಿರೆ ಚಿಮ್ಮುತಿತ್ತು ಚಿಲುಮೆಯೊಂದು
ದಾಹ ನೀಗಿತು ಧಾರೆ ಹರಿಯಿತು ಆಯಿತದುವೇ ಶಕ್ತಿಸಿಂಧು || 1 ||

ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತಿತ್ತು ಭರದೊಳಂದು
ತತ್ತರಿಸದೆಯೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ತಲೆ ಸಸಿಯು ಹೆಮ್ಮರವಾಯಿತಿಂದು || 2 ||

ದೈನ್ಯದಾಸ್ಯದ ವಿಕಟಹಾಸ್ಯಕೆ ನಡುಗುತಿತ್ತು ದೇಶವಂದು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಐಕ್ಯಬಲದಿಂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಿಂದು || 3 ||

ಘನ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೀ ಧರೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತಂದು
ಜಾಗೃತಿಯ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿದೆ ಭಾರತದ ಜನಕೋಟಿ ಇಂದು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code