ಸುರಸಸುಬೋಧಾ ವಿಶ್ವಮನೋಜ್ಞಾ

ಸುರಸಸುಬೋಧಾ ವಿಶ್ವಮನೋಜ್ಞಾ
ಲಲಿತಾ ಹೃದ್ಯಾ ರಮಣೀಯಾ |
ಅಮೃತವಾಣೀ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ   || ಪ ||

ಕವಿಕೋಕಿಲ-ವಾಲ್ಮೀಕಿ-ವಿರಚಿತಾ
ರಾಮಾಯಣ-ರಮಣೀಯಕಥಾ |
ಅತೀವಸರಲಾ ಮಧುರಮಂಜುಲಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ   || 1 ||

ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಾ ಗಣೇಶಲಿಖಿತಾ
ಮಹಾಭಾರತೇ ಪುಣ್ಯಕಥಾ |
ಕೌರವ-ಪಾಂಡವ-ಸಂಗರ-ಮಥಿತಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ   || 2 ||

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಮರಾಂಗಣ-ಗೀತಾ
ವಿಶ್ವವಂದಿತಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ |
ಅಮೃತಮಧುರಾ ಕರ್ಮದೀಪಿಕಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ   || 3 ||

ಕವಿಕುಲಗುರು-ನವ-ರಸೋನ್ಮೇಷಜಾ
ಋತು-ರಘು-ಕುಮಾರ-ಕವಿತಾ |
ವಿಕ್ರಮ-ಶಾಕುಂತಲ-ಮಾಲವಿಕಾ
ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿನಾ   || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code