ಸೂರಜ ಬದಲೇ ಚಂದಾ ಬದಲೇ

ಸೂರಜ ಬದಲೇ ಚಂದಾ ಬದಲೇ, ಬದಲ ಜಾಯ ಧ್ರುವ ತಾರಾ
ಪರ ಭಾರತಕೀ ಆನ ನ ಬದಲೇ, ಯಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಮಾರಾ  || ಪ ||

ಉನ್ನತ ಶೀಷ ಹಿಮಾಲಯ ಜಿಸ ಕಾ, ವಹ ಝುಕನಾ ಕ್ಯಾ ಜಾನೇ
ಜೋ ಶಕಾರಿ ರಿಪು ದಮನ ವಿಜೇತಾ, ವಹ ಡರನಾ ಕ್ಯಾ ಜಾನೇ
ಅಬ ಸಮ್ಹಲೇ ವಹ ಶತ್ರುನರಾಧಮ, ಜಿಸನೇ ಹೈ ಲಲಕಾರಾ  || 1 ||

ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಜಯೀ ಜೋ, ಮಹಾಬಲೀ ಜಗತ್ರಾತಾ
ರಾವಣ ಕಂಸ ಅಸುರಸಂಹಾರಕ, ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಾತಾ
ಇಸ ಸ್ವದೇಶಕೇ ಹಮ ಸಪೂತ ಹೈ, ಸಾಕ್ಷೀ ಹೈ ಯುಗ ಸಾರಾ   || 2 ||

ಮಿಲೀ ಚುನೌತೀ ಜಬ ಭಿ ಹಮಕೋ, ಉಸೇ ಸದಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ
ಶೀಷ ಚಢಾಕರ ಮಾತೃಭೂಮಿಕಾ, ನಿತ್ಯನಯಾ ಶೃಂಗಾರ ಕಿಯಾ
ವಹೀ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ಅಬ ಭೀ ಅಕ್ಷಯ, ಬದಲೇಂಗೇ ಯುಗ ಧರಾ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code