ಸ್ನೇಹಸೂತ್ರ ಹೇ ಕರೀ ಧರಾವೆ (ಮರಾಠಿ)

ಸ್ನೇಹಸೂತ್ರ ಹೇ ಕರೀ ಧರಾವೆ
ಸಂಘಟನೇಲಾ ಹೃದಯ ವಹಾಮೇ || ಪ ||

ಬಂಧುತ್ವಾಚೆ ವಿಸ್ಮøತ ನಾತೇ
ಹೃದಯೀ ಅಮುಚ್ಯಾ ಆಜ ಜಾಗತೆ
ತೇಚ ನಿರಂತರ ಜಗವಾಯಾತೆ
ಶ್ರದ್ಧೇಚೇ ವರದಾನ ಮಿಳಾವೇ || 1 ||

ಮಣಿ ಬಂದಾವರ ಜರ ಹೇ ಕಂಕಣ
ತರ ಹೃದಯಾತಿಲ ಉಜಳೆ ಕಣಕಣ
ನೈರಾಶ್ಯಾಚಾ ತಿಮಿರ ಝಗಾರುನ
ತೇಜೋಮಯ ಮನಮಂದಿರ ವ್ಹಾವೇ || 2 ||

ಅಖಂಡನಿಷ್ಠಾ ದೃಢ ಅನುಶಾಸನ
ಪ್ರಬಲ ಸಂಯಮಿತ ಘಡವಿಲ ಜೀವನ
ಸಹಜ ಕಂಠೇತರಿ ಘಡತಾ ಸ್ಪಂದನ
ಘರೋಘರೀ ಸ್ವರ ತೇಚ ಉಠಾವೇ || 3 ||

ಸುಖ ದುಃಖಾಚೇ ಸಮಾನ ಜಾಣೀವ
ಯಾ ಭೂಮೀಚೆ ಘಡವಿಲ ವೈಭವ
ವೀರವ್ರತಾಚಾ ಕರಣ್ಯಾ ಆಠವ
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಮರ ರಹಾವೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code