ಸ್ಮರ ಚಿರಂ ಹೇ ಭಾರತೀಯ

ಸ್ಮರ ಚಿರಂ ಹೇ ಭಾರತೀಯ | ತವ ಪುರಾತನ – ವೀರ ಚರಿತಮ್
ಧರ ಧಿಯಂ ಹೃದಿ ಮನಸಿ ಧೈರ್ಯಂ ಕುರು ಸಮರ್ಪಣಮಾತ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಾ || ಪ ||

ಕಲಯ ಹೃದಯೇ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ತ್ಯಾಗಪೂರಿತ-ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠಾಮ್
ಪ್ರಕುರು ಸಫಲೇ ಜೀವನೇಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಞಾನಕಾರಕ-ತಪಃಶ್ರೇಷ್ಠಮ್
ಅನುಸರಾಮೋ ಧ್ಯೇಯಮಾರ್ಗಂ ದೇಶಸೇವನ-ಧರ್ಮಜುಷ್ಟಮ್ || 1 ||

ಕಿಮುತ ತವ ಹೃದಿ ಸಂಶಯಾಂಶೋ ಭವ್ಯಭಾರತ-ಜೀವಚರಿತೇ
ಕಿಂ ವೃಥಾ ನರ-ವೀರ-ಕೇಶವ-ತೀರ್ಥ-ಮಾಧವ ತ್ಯಾಗಚರಿತಮ್
ಸರ್ಜಯಾಮೋ ನಾಕತುಲ್ಯಂ ಧರ್ಮಶಾಸಿತ-ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಮ್ || 2 ||

ದೀಯತಾಂ ತೇ ತ್ಯಾಗಸುರಭಿತ-ಜೀವನಂ ನನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಕಾರಯಾಮೋ ವಿಶ್ವಮಖಿಲಂ ಭಾರತತ್ತ್ವ-ಸುಗಂಧಪೂರ್ಣಮ್
ಸಾಧಯಾಮೋ ವೇದವಾಣೀಂ ದಿಗ್‍ದಿಗಂತ-ಪ್ರಸಾರಿಣೀಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code