ಸಿಂಹ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ತುಮ್

ಸಿಂಹ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ತುಮ್, ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ
ರಾಮ ಕೆ ಸಪೂತ್ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ || ಪ ||

ಕಲಂಕ ಕಾಲಿಮಾ ಕಟೆ ಉಠೋ ಪ್ರಖಂಡ ಜ್ವಾರ ಸೇ
ಫೋಡ್‍ಕರ್ ಶಿಲಾ ಶಿಲಾ ಬಹೋ ಅಖಂಡ ಧಾರ ಸೇ
ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ರಶ್ಮಿಯಾಂ, ಕಬ್ ರುಕೀ ವಿಹಾನ್ ಸೇ
ಕಾಟ ಅಂಧಕಾರ ಉರ್ ಕರ ರಹೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ
ಅಭೀತ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ, ಪ್ರತೀತ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ || 1 ||

ತುಮ್ ಅಮೃತ್ಯ ವೀರ ಹೋ, ಮೃತ್ಯು ಪರೋ ನಹೀ
ಸಾಹಸೀ ಮಹಾನ್ ತುಮ್ ಭಯ ಕಭೀ ಕರೋ ನಹೀ
ಕಾಲ್ ಭೀ ಸಮಯ ಹೋ ಬಾಂಧ್ ಕರ ಉಸೇ ಬಡೋ
ಪರ್ವತೋಂ ಕೋ ಫೇಲ್ ದೋ, ಉಠಾ ಕದಮ್ ರುಕೇ ನಹೀ
ಮನೋಜ್ಞ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೇ ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ || 2 ||

ಶತ್ರು-ಮಿತ್ರ ಕೌನ್ ಹೈ, ಮಾನ್ ಹೈ ಜಿಸೇ ನಹೀ
ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೈದ್ ಹೈ ಜ್ಞಾನ್ ಹೈ ಕಿಸೇ ನಹೀ
ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇ ಲಿಯೇ ಹೋ ರಹಾ ವಿಧಾನ ಹೈ
ದ್ವಂಸ ಕರ ಉಸೇ ಬಡೋ ಬಸ್ ಯಹೀ ವಿಧಾನ ಹೈ
ಶೂರ-ವೀರ ಸಾಹಸೀ, ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ || 3 ||

ಕೋಟಿ ಪಗ್ ಬಡೇ ಜಿಧರ್ ವಿಭಯ ವಹಾಂ ಖಡೀ ಹುಯೀ
ಕೋಟಿ ಭುಜ ಉಠೇ ಅಗರ್ ಮೃತ್ಯು ಬೀ ಪರೀ ಹುಯೀ
ಭೃಕಟಿ ವಕ್ರ ಕರ ಉಠೋ, ಮುಟ್ಟಿಯಾಂ ತಾನೀ ಹುಯೀ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆನ್-ಬಾನ್-ಶಾನ್ ಮೇ ಸನೀ ಹುಯೀ
ನಯನ ಮೇ ಅಂಗಾರ್ ಲೇ, ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code