ಸಿಡಿಲೆರಗಿದರೂ ಬಂದೊದಗಿದರೂ

ಸಿಡಿಲೆರಗಿದರೂ ಬಂದೊದಗಿದರೂ ಕಡು ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಸಾಸಿರ ವಿಜಯದ ಭುಜಕೀರ್ತಿಯ ಜೊತೆ
ಮನತೊಡುವುದೇ ಸೈ ಮರುದೀಕ್ಷೆ || ಪ ||

ನೆಲೆದೆದೆಯಾಳದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರವಾಹದ ಬುಗ್ಗೆಯಿದೋ ರಮ್ಯ ಅದಮ್ಯ
ದೌಷ್ಟ್ಯಕೆ ದಮನಕೆ ಕುಗ್ಗದು ಚೇತನ, ಮನದೆಲ್ಲೆಯು ಕೋವಿಗಗಮ್ಯ || 1 ||

ಹನಿನೆತ್ತರು ಬಿದ್ದೆಡೆ ಹತ್ತಾಗುತ ಸತ್ತೆಡೆಸಾವಿರವಾಗುತಲಿ
ತನುವೆತ್ತುವೆವೊ ತಲೆಯೆತ್ತುವೆವೊ ಮಣ್ಣಿನೊಳೆ ಹೊನ್ನಾಗುತಲಿ || 2 ||

ತಕ್ಷಕ ದಂಶಕೆ ಮಡಿದಶ್ವತ್ಥದ ಹಿಡಿಬೂದಿಯನಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ
ತಕ್ಷಣ ವೃಕ್ಷವ ಚಿಗುರಿಸುವುದೆ ಸೈ, ಅಶ್ವಿನಿಯರನಾಮಂತ್ರಿಸುತ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code