ಶೂನ್ಯ ಪಥ ಪರ ಬಢ ರಹೀ ಥೀ

ಶೂನ್ಯ ಪಥ ಪರ ಬಢ ರಹೀ ಥೀ, ದೇಶ ಕೀ ಉಠತೀ ಜವಾನೀ
ಶೂನ್ಯ ಮೇ ಲಯ ಹೋ ರಹೀ ಥೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೀವನ ಕೀ ಕಹಾನಿ  || ಪ ||

ತೇಜ ಪ್ರಗಟಾ ಥಾ ಉಸೀ ಕ್ಷಣ
ಧರ್ಮ ಆಯಾ ದ್ರವಿತ ಹೋಕರ
ಸಂಪರ್ಕ ಅಮೃತ ಕೋ ಪಿಲಾಕರ,
ಶಕ್ತಿ ಕಾ ನವ ಸೃಜನ ಕರನೇ
ಧ್ಯೇಯ ಆಯಾ ದೇಹ ಲೇಕರ                               || 1 ||

ವಿಷಮತಾ ಮೇ ಏಕತಾ ಕಾ ಸೂತ್ರ ಖಂಡಿತ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ
ದಿವ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಜೀವನ-ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಕ್ಷಯ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಗಟಾ
ಧರ್ಮ ಆಯಾ ದ್ರವಿತ ಹೋಕರ
ಸಂಪರ್ಕ ಅಮೃತ ಕೋ ಪಿಲಾಕರ,
ಶಕ್ತಿ ಕಾ ನವ ಸೃಜನ ಕರನೇ
ಧ್ಯೇಯ ಆಯಾ ದೇಹ ಲೇಕರ                              || 2 ||

ಪರಕೀಯ ಜೀವನ ಕೀ ಲಹರ ಮೇ ಬಹ ರಹಾ ಥಾ ದೇಶ ಅಪನಾ
ಆತ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಕೇ ಭವರ ಮೇ ಹತ ಬಲ ಹುಆ ಥಾ ದೇಶ ಅಪಾನಾ
ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಗಟಾ ಥಾ ಉಸೀ ಕ್ಷಣ
ಧರ್ಮ ಆಯಾ ದ್ರವಿತ ಹೋಕರ
ಸಂಪರ್ಕ ಅಮೃತ ಕೋ ಪಿಲಾಕರ,
ಶಕ್ತಿ ಕಾ ನವ ಸೃಜನ ಕರನೇ
ಧ್ಯೇಯ ಆಯಾ ದೇಹ ಲೇಕರ                             || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code