ಶ್ರೀರಾಮ ವರದಾಯಿನಿ

ಶ್ರೀರಾಮ ವರದಾಯಿನೀ ಶಿವರಾಜ ಜಯದಾಯಿನೀ
ಭವಾನೀ ಪ್ರತಾಪಗಿರಿವಾಸಿನೀ          || ಪ ||

ಸಿಂಧು ಮಹೋದಕ ಸುರಮ್ಯ ತೀರೇ
ಉತ್ತುಂಗೇ ಸಹ್ಯಾಚಲ ಶಿಖರೇ
ವಿರಾಜಮಾನ ಮಹಾಮಂದಿರೇ
ಮಹಾಸಿಂಹವಾಹಿನೀ                || 1 ||

ಭಾಸುರಹೀರತ ಮುಕುಟಮಂಡಿತಾ
ಬಿಲೋಲ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಭೂಷಿತಾ
ಕಾಂಚನಮಣಿ ಮೇಖಲಾ ಶೋಭಿತಾ
ಪರಮವಿಭವಶಾಲಿನೀ               || 2 ||

ಸಮುದ್ಧದಾನ ಖರಖರವಾಲಮ್
ಪಾಶಮಂಕುಶಂ ತೀವ್ರಂ ಶೂಲಮ್
ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಾಘ್ನತೀಸಲೀಲಮ್
ವೀರಶ್ರೀಶಾಲಿನೀ                   || 3 ||

ದುರ್ಮದ ದುರ್ಧರ ರಿಪುಣಾಶಾಯ
ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮುಚ್ಛಿತ ರಣವಿಜಯಾಯ
ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನಸುಖಾಯ
ಸಮರ್ಥಗುರುಣಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಥಿತಾ
ಜಯಮಂಗಲದಾಯಿನೀ        || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code