ಶತ ನಮನ ಕೇಶವ ಚರಣ ಮೇ

ಶತ ನಮನ ಕೇಶವ ಚರಣ ಮೇ
ಶತ ನಮನ ಕೇಶವ ಚರಣ ಮೇ
ಶತ ನಮನ ಕೇಶವ ಚರಣ ಮೇ        || ಪ ||

ದೇಶ ಮೇ ಘನಘೋರ ತಮ ಥಾ
ಮಾತೃ ಭೂ ಕೀ ದುರ್ದಶಾ ಥೀ
ಆತ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತ ಹಮ ಸಭೀ ಥೇ
ಕುಛ್ ನ ಜೀವನ ಕೀ ದಿಶಾ ಥೀ
ಘೋರ ತಮ ಮೇ ಭೀ ತುಮ್ಹಾರೇ
ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವರ್ಣಿಯ ಥಾ ನಯನ ಮೇ…..|| 1 ||

ತುಮ ಸಖಾ ಥೇ ಬಂಧು ತುಮ ಥೇ,
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಭೀ ತುಮ್ಹೀ ಥೇ,
ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾ ತಂತ್ರ ಸೃಷ್ಟಾ,
ಸಂಘಟನ ಮರ್ಮಜ್ಞ ತುಮ ಥೇ
ಆಪ ಅಪನೀ ಹೀ ಕೃತಿ ಸೇ
ಬಸ ಗಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನ ಮೇ….. || 2 ||

ದೇಶ ಫಿರ ಯಹ ವಿಶ್ವಗುರು ಹೋ,
ಸಂಘಟನ ನೂತನ ಬನಾಯಾ,
ಜೌರ ಮಾಧವ ಸಾ ವಿಲಕ್ಷಣ,
ದಿವ್ಯ ಥಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಾಯಾ,
ಶ್ವಾಸ ಅಂತಿಮ ಭೀ ಸಮರ್ಪಿತ,
ಮಾತೃ ಭೂ ಕೇ ಉನ್ನಯನ ಮೇ…..|| 3 ||

ಧನ್ಯ ಹೋ ಜೀವನ ಹಮಾರಾ,
ಅಂಶ ಭೀ ತಬ ಪಾ ಸಕೇ ಜೋ
ಸ್ವಪ್ನ ಜೋ ಛೋಡಾ ಅಧೂರಾ
ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಹಮ ಕರೇವೋ
ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಕೋ ಜಗಾನೆ
ಹಮ ಬಢೇ ಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ವನ ಮೇ…..|| 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code