ಸೇವಿಕೇ ಭಡೇ ಚಲೋ

ಸೇವಿಕೇ ಭಡೇ ಚಲೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಕ ಛಡೇ ಚಲೋ
ವಿಜಯ ಮಷಾಲ ಹಾಥ ಲೇ ತಮಸ ಕೋ ಮಿಟಾ ಚಲೋ || ಪ ||

ಕಂಟಕೋ ಕೀ ರಾಹ ಪರ ವಿಪತ್ತಿಯೋ ಕೇ ಮಾರ್ಗ ಪರ
ರಗೋಂ ಮೇ ಆಂಧಿಯಾ ಭರೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಕ ಭಡೇ ಚಲೋ || 1 ||

ಬನ ತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇ ಸಮಾನ ದುಷ್ಮನೋ ಕೋ ಕಾಟ ಮಾನ
ದೂರ ಕರ ಬುಲಾವಿ ಕೋ ಧ್ಯೇಯ ತಕ ಛಡೇ ಚಲೋ || 2 ||

ನಿನಾದ ಹೋ ಸಮಿತಿ ಕಾ ಏಕ ಧೈರ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೋ
ಅಖಂಡ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೋ ಉಮಂಗ ಸೇ ಭಡೇ ಚಲೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code