ಸೇವಾ ಹೈ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಸಮಿಧಾ

ಸೇವಾ ಹೈ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಸಮಿಧಾ ಸಮ್ ಹಮ್ ಜಲೇ
ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾಸಾಗರ ಮೇ ಸರಿತರೂಪ ಹಮ್ ಮಿಲೇ
ಲೋಕಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಯಗಾನ ಹೈ
ಸೇವಾರತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕಾಹೀ ಪ್ರಾಣ್‍ಹೈ || ಪ ||

ಉಚ್ಚನೀಚ ಭೇದ ಭೂಲ ಏಕ್ ಹಮ್ ಸಭೀ ರಹೇ
ಸಹಜ ಬಂಧು ಭಾವ ಹೋ ರಾಗದ್ವೇಷ ನ ರಹೇ
ಸರ್ವ ದಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್‍ಹೋ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಭಾಲ ದೋ
ಚರಣ ಶೀಘ್ರ ದೃಢ ಬಢೇ ಧ್ಯೇಯಶಿಖರ ಹಮ್‍ಚಡೇ || 1 ||

ಮುಸ್ಕುರಾತೇ ಖಿಲ್‍ಉಠೇ ಮುಕುಲ ಪಾತ ಪಾತಮೇ
ಲಹರ್ ಲಹರ್ ಸಮ್ ಉಠೇ ಹರ್ ಪ್ರಘಾತಘಾತಮೇ
ಕೃತಿ ನಿಂದಾ ಲಾಭ ಲೋಭ ಯಶ ವಿರಕ್ತಿ ಭಾವಸೇ
ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಚಲೇ ಸಹಜ ಸ್ನೇಹ ಭಾವಸೇ || 2 ||

ದೀನ ಹೀನ ಸೇವಾ ಹಿ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಅರ್ಚನಾ
ಕೇವಲ ಉಪದೇಶ ನಹೀ ಕರ್ಮರೂಪ ಸಾಧನಾ
ಮನವಾಚಾ ಕರ್ಮಸೇ ಸದೈವ ಏಕರೂಪಹೋ
ಶಿವಸುಂದರ ನವಸಮಾಜ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಹಮ್ ಗಢೇ || 3 ||

(’ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತತ್ವವಾದಿಯವರು ಹಿಂದಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು)

3 thoughts on “ಸೇವಾ ಹೈ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಸಮಿಧಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code