ಸೇರ್ ಕಳಸೆಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ (ತುಳು)

ಸೇರ್ ಕಳಸೆಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್
ಅಳತ್ತ್ ಮಾರ್‍ನ ಮಣ್ಣುಂದು
ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಲು ದೇವೇರೆಂದ್‍ದ್
ನಂಬ್‍ದ್ ನಡತಿನ ಮಣ್ಣುಂದು || ಪ ||

ಮಜಲ್ ಕಂಡೋಡ್ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಕಣೋಲೆಡ್
ಪುಡೆರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜವನೆರ್
ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಬಳಿದ ಜೋಕುಲು
ಕುಡೊರ್ ಲಕ್ದು ಉಂತ್‍ದೇರ್ || 1 ||

ಕತ್ತಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಭರ್ಜಿ ಬೆತ್ತೊಲು
ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತ್‍ಯೇ ದೀಪುನ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೊಗ್ ಕುಂದ್ ಬತ್ಂಡ
ಕಡ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೋ ತೋರಣ || 3 ||

ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಗೇ ತತ್ದು ನಡತ್ಂಡ
ಒಪ್ಪು ನೆಂಚಗೆ ಪಣ್ಲೆಯೇ
ಉಂಡ್ಡಿ ಉಪ್ಪುಗ್ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತ್‍ಂಡ
ಬುಡ್ಪಿನೆಂಚಗೆ ಪಣ್ಲೆಯೇ || 4 ||

One thought on “ಸೇರ್ ಕಳಸೆಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ (ತುಳು)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code