ಸರ್ವ ಸುಂದರ ನಾಡು

ಸರ್ವ ಸುಂದರ ನಾಡು ವೀರವರ್ಯರ ಬೀಡು
ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ನೋಡು ಭಾರತದೊಳಿಲ್ಲಿ || ಪ ||

ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲಿ ಹಿಮಗಿರಿಯ ಪಾದದಲಿ
ದಿವ್ಯ ಭೂಭಾಗವಿದು ಮೆರೆಯುತಿಹುದಿಲ್ಲಿ || 1 ||

ಪುಣ್ಯನದಿಗಳ ತಟದಿ ಭವ್ಯದೇಗುಲ ನೆಲೆಸಿ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಬೆಳಗುತಿಹುದಿಲ್ಲಿ || 2 ||

ವೇದ ಘೋಷವ ಗೈವ ಋಷಿವರ್ಯರಾಶ್ರಮವು
ಸಾಧು ಸಂತರ ಬಾಳ್ವೆ ಸಾಗುತಿಹುದಿಲ್ಲಿ || 3 ||

ಸೌಜನ್ಯದಾ ಪುಷ್ಪ ಘಮಘಮಿಸಿ ಸೂಸಿರಲು
ಸೌಹಾರ್ದದಾ ಎಲರು ಬೀಸುತಿಹುದಿಲ್ಲಿ || 4 ||

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ನಾದ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿರಲು
ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ತೋರುತಿಹುದಿಲ್ಲಿ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code