ಸಂಘಟಿತ ಹೋ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ

ಸಂಘಟಿತ ಹೋ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ದೇಶ ಅಬ ಆಧಾರ ಮಾಂಗೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ತಂಡ್ರಾ ಮಿಟಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಅವತಾರ ಜಾಗೇ || ಪ ||

ಜಲ ರಹಾ ಭೂಮಿ ಕಿನಾರಾ ಪಂಚ ನದ ಭೀ ಜಲ ರಹಾ
ಜಲ ಉಠೇ ಸಾಗರ ಕಿನಾರಾ ದೇಶ ಯದಿ ಸೋತಾ ರಹಾ
ಜಾಗ ಜಾ ಜನನೀ ಜಗತ ಕೀ ಆಗ ಅಂತರ ಕೀ ಜಗಾ ದೇ || 1 ||

ವಿಪಿನ ಭೀ ಆಕ್ರಾಂತ ಹೈ ಮಾಂ ಆಸುರಿ ಅರಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇ
ವರ್ಣಮೃಗ ಕೀ ಆಡ ಲೇ ಕರ ಬನ ಕೀ ಬಾಂಧವ ಜನ ಚಲೇ
ಕೈಕೇಯೀ ಸಾ ಶಾಪ ಸಹ ಕರ ರಾಮ ಕೋ ವನವಾಸ ಮಾಂಗೇ || 2 ||

ಸ್ಮರಣ ಕರ ವಹ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಜಿಸ ಕೋ ಚಂಡೀ ರೂಪ ಭಾಯಾ
ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕೋ ದಿಶಾ ದೇ ಜಿಸ ನೇ ಶಿವ ರಾಣ ಜಗಾಯಾ
ಆದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವಕೀ ತೂ ಕೃಷ್ಣ ಲೇ ಆಕಾರ ಆಗೇ || 3 ||

ಆದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗಟಿತ ಹೋ ಸಿಂಹ ಪರ ಆರೂಢ ಹೋ ಜಾ
ಸಮಯ ಕೀ ಅವಾಜ ಸುನ ಅಬ ಅಸುರದಲ ಸಂಹಾರ ಹೋಗ
ಭಾರತೀ ಭಾರತ ಭವಾನಿ ರೂಪ ತವ ಸಾಕಾರ ಕರ ದೆ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code