ಸಂಘಟನಾ ಯುಗಮಿದವತೀರ್ಣಮ್

ಸಂಘಟನಾ ಯುಗಮಿದಮವತೀರ್ಣಮ್
ಜಯತಿ ಕಲೌ ನಹಿ ಬಲಮವಕೀರ್ಣಮ್ || ಪ ||

ಮುನಿಭಿರಕಾರಿ ಪುರಾ ತಪ ಉಗ್ರಮ್,
ಜಗದುಪಕರ್ತುಮಿದಂ ಹಿ ಸಮಗ್ರಮ್
ತನ್ಮಾ ಭೂದಧುನೈವ ವಿಶೀರ್ಣಮ್ || 1 ||

ಯತ್ನಾ ಅಗ್ನಿಃ ಕಣಾಃ ಸಂಘಟಿತಾಃ
ಪ್ರಾಣೈರನಿಲೈರವಿ ಫೂತ್ಕೃತಾಃ
ಧಗತಿ ಜ್ವಲತು ಹುತಾಶಸ್ತೂರ್ಣಮ್ || 2 ||

ಇಯಮಿಹ ಪುನರಪಿ ಭವತು ಸುವಿದಿತಾ,
ಯಜನ ಭೂಮಿರಿತಿ ಭಾರತಮಾತಾ
ವೀರವ್ರತಮಿದಮಸ್ತು ಸುಪೂರ್ಣಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code