ಸಂಘಟನ ಕಾ ಮಹಾಮಂತ್ರ

ಸಂಘಟನ ಕಾ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಲೇ ತರುಣಾಯೀ ಕಾ ಜ್ವಾರ ಉಠಾ
ಯುಗ ಸೇ ಸೋಯೇ ಸುಪ್ತ ಹೃದಯ ಮೇ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಜ್ವಾರ ಉಠಾ
ಹಿಂದು ಹೃದಯ ಲಲಕಾರ ಉಠಾ || ಪ ||

ವೇದ ಉಪನಿಷದ ರಾಮಾಯಣ ಕೀ ಮುಖರಿತ ಕರ ಶಾಶ್ವತ ವಾಣೀ
ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ದುರ್ಗಾ ಜಾಗೀ ಭಾರತಮಾತಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಜೀವನಭರ ಕರ್ತುತ್ವ ಭಾವ ಸೇ ಗೀತಾ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಉಠಾ || 1 ||

ಪರಂಪರಾ ಹೈ ಋಷಿಮುನಿಯೋಂಕೀ ಸಮ್ತೋಕೀ ಶಾಶ್ವತ ವಾಣೀ
ವೀರ ಸುತೋಂಕೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೀ ಕಾಲಜಯೀ ಅಮೃತ ವಾಣೀ
ಮಾನ ಬಿಂದುವೋಂ ಕೇ ರಕ್ಷಾ ಹಿತ ಫಿರ ಭೀಷಣ ಹುಂಕಾರ ಉಠಾ || 2 ||

ವಿಶ್ವವಿಜಯ ಕಾ ಸ್ವಪ್ನ ಧಾರಕರ ಕಠಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕರನಾ ಹೈ
ಸಮತಾ ಮಮತಾ ಸಮರಸತಾ ಕಾ ಭಾವ ಜಗತ ಮೇ ಭರನಾ ಹೈ
ಮನ ಮೇಂ ಧೃಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಲಿಯೇ ಫಿರ ಅಮರ ಪುತ್ರ ಲಲಕಾರ ಉಠಾ || 3 ||

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕಾ ಮಹಾತೇಜ ಲೇ ಶತ್ರು ಹೃದಯ ದಹಲಾಯೇಂಗೇ
ಬ್ರಹ್ಮತೇಜ ಕಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಶಿಖಾ ಲಹರಾಯೇಂಗೇ
ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಕೀ ಪುಕಾರ ಸುನ ಸೋಯಾ ಹಿಂದು ಜಾಗ ಉಠಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code