ಸಂಘಗಂಗೆಯ ಭಾವಜಲದಲಿ

ಸಂಘಗಂಗೆಯ ಭಾವಜಲದಲಿ
ಮಿಂದು ಬಂದಿಹ ಯೋಧನೇ |
ಕಾರ್ಯವದು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದಿದೆ
ತೋರು ನಿನ್ನಯ ಸಾಧನೆ || ಪ ||

ಧರ್ಮಪಥವಿದೆ ಕರ್ಮರಥವಿದೆ
ರಥಕೆ ನೀನೇ ಸಾರಥಿ
ವೇಗನಿನ್ನದು ವಾಘೆ ನಿನ್ನದು
ಹರಸುತಿರುವಳು ಭಾರತಿ || 1 ||

ನಿಷೇಧದಂಚಿದೆ ವಿಧಿಯ ಮಾರ್ಗಕೆ
ಚರಿತವಿರಚಿತ ಗುರುತಿದೆ
ಬುದ್ಧಿ ತನುಮನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಲು
ಗುರುವಿನೊಲವಿನ ಕೃಪೆ ಇದೆ || 2 ||

ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನದು
ತೇರನೆಳೆಯುವ ಕಾಯಕ
ಭರತಮಾತೆಯ ವಿಶ್ವವಿಜಯಕೆ
ಸಮಯಕೊದಗಿಹ ಸೇವಕ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code