ಸಂಘ ಬಢತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ

ಸಂಘ ಬಢತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ || ಪ ||

ಸುಪ್ತ ಹಿಂದು ಆಸ್ಮಿತಾ ಕೋ ಫಿರ್ ಜಗಾಕರ್
ದೇಶ ಕೇ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಖರ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಭಾವ ಲೇಕರ
ಸಮರ್ಪಣ ಸೇ ಅನುಪ್ರಾಣಿತ ಪ್ರಖರ ಅನುಶಾಸನ ಲಿಯೆ ಯಹ ವ್ರತ
ನಿರಂತರ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ || 1 ||

ಕೌತುಹಲ ಮೇ ಬದಲಕರ ಸಬ ಕೀ ಉಪೇಕ್ಷಾ
ಕಠಿಣತಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೀ ದೇ ನಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ
ಜನಗಣೋ ಕೇ ವಿವಿಧ ಆಶಾ ಪೂರ್ತಿಕಾ ದೃಢಕೇಂದ್ರ ಬನಕರ
ಏಕ ದೀಪಕ ಜಲ ರಹಾ ಹೈ || 2 ||

ಮಾತ್ರ ಇಸ ಕೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೇ ಸುಜನತ್ವ ಜಾಗಾ
ಪಂಥ ಜಾತೀ ಪ್ರಾಂತ ಭಾಷಾ ಭೇದ ಭಾಗಾ
ಅಭಾವೋ ಕೀ ಪೂರ್ತಿ ಕರನೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ್ವಾರಾ ತಪ
ನಿರಂತರ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ || 3 ||

ಭಯ ನಿರಾಶಾ ಕಾ ನ ಅಬ ಕಾರಣ ರಹಾ
ವಿಜಯ ಪಥ ಪರ ಹಿಂದು ಅಗ್ರೇಸರ ಹುವಾ
ಹಿಂದು ಕೀ ಚಿರ ಅಮರತಾ ಕಾ ವರ ಲಿಯೇ ಶತ್ರುವೋಂ ಕಾ ಕಾಲ
ಬನಕರ ಆ ರಹಾ ಹೈ || 4 ||

ಪರಮ ವೈಭವ ಮಾತೃಭೂ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲೇ
ಶೀಘ್ರ ಸಾರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಕೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ
ಸುಮತಿ ಉನ್ನತಿ ಶಾಂತಿ ಸೇ ಜೀವನ ಸಭೀ ಕಾ ತೃಪ್ತ ಕರನೇ ಸಂಘ
ವ್ರತ ಚಲತಾ ರಹಾ ಹೈ || 5 ||

One thought on “ಸಂಘ ಬಢತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code