ಸಂಯಮ ಮೇ ಜೀವನ ಹೋ

ಸಂಯಮ ಮೇ ಜೀವನ
ನೈತಿಕತಾ ಕೀ ಸುರ ಸರಿತಾ ಮೇ
ಜನ ಜನ ಮನ ಪಾವನ ಹೋ                            || ಪ ||

ಅಪನೇ ಸೇ ಅಪನಾ ಅನುಶಾಸನ ಜೀವನ ಕೀ ಪರಿಭಾಷಾ
ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಧರ್ಮ ಕೀ ಭಾಷಾ
ಛೋಟೇ ಛೋಟೇ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಸೇ ಮಾನಸ ಪರಿವರ್ತನ ಹೋ || 1 ||

ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಹಮಾರಾ ಸಬಸೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಡತಾ ಜಾಯೇ
ಸಮತ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ನೀತಿ ಸಫಲತಾ ಪಾಯೇ
ಶುದ್ಧ ಸಾಧ ಕೇ ಲಿಯೇ ನಿಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸಾಧನ ಹೋ || 2 ||

ಸುಧರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸುಧರೇಗಾ
ಅಪನಾ ಅಟಲ ಸಿಂಘನಾಥ ಸಾರೇ ಜಗ ಮೇ ಗರಜೇಗಾ
ಮಾನವೀಯ ಆಚಾರ ಸಂಹಿತಾ ಮೇ ಅರ್ಪಿತ ತನ ಮನ ಹೋ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code