ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಬಕೀ ಏಕ ಚಿರಂತನ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಬಕೀ ಏಕ ಚಿರಂತನ, ಖೂನ ರಗೋ ಮೇ ಹಿಂದೂ ಹೈ
ವಿರಾಟ ಸಾಗರ ಸಮಾಜ ಅಪನಾ, ಹಮ ಸಬ ಇಸಕೇ ಬಿಂದೂ ಹೈ    || ಪ ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ – ಗೌತಮ ಕೀ ಧರತೀ, ಮಹಾವೀರ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಯಹಾ
ವಾಣೀ ಖಂಡನ ಕರತೀ, ಶಂಕರ ಚಾರೋಂ ಧಾಮ ಯಹಾ
ಜಿತನೇ ದರ್ಶನ ರಾಹೇ ಉತನೀ, ಚಿಂತನ ಕಾ ಚೈತನ್ಯ ಭರಾ
ಪಂಥ ಖಾಲಸಾ ಗುರು ಪುತ್ರೋಂಕೀ, ಬಲಿದಾನೀ ಯಹ ಪುಣ್ಯಧರಾ
ಅಕ್ಷಯ ವಟ – ಅಗಣಿತ ಶಾಖಾಯೇ, ಜಡಮೇ ಜೀವನ ಹಿಂದೂ ಹೈ   || 1 ||

ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಹೈ ಭಾವ ಏಕ ಹೈ, ಇಸೀ ಭೂಮಿ ಪರ ಜನ್ಮಲಿಯೇ
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಯಹ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಯಹ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಹಿತ ಮರೇ ಜಿಯೇ
ಹಾರೇ ಜೀತೇ ಸಂಘರ್ಷೋ ಮೇ, ಸಾಥ ಲಢೇ ಬಲಿದಾನ ಹುಯೇ
ಕಾಲಚಕ್ರ ಕೀ ಮಜಬೂರೀ ಮೇ, ರಿಶ್ತೇ ನಾತೇ ಬಿಖರ ಗಯೇ
ಏಕ ಬಡಾ ಪರಿವಾರ ಹಮಾರಾ, ಪುರಖೇ ಸಬಕೇ ಹಿಂದೂ ಹೈ    || 2 ||

ಸಬಕೀ ರಕ್ಷಾ ಧರ್ಮ ಕರೇಗಾ, ಉಸಕೀ ರಕ್ಷಾ ಅಜ ಕರೇ
ವರ್ಣ ಭೇದ ಮತ ಭೇದ ಮಿಟಾಕರ, ನವ ರಚನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೇ
ಧರ್ಮ ಹಮಾರಾ ಜಗಮೇ ಅಭಿನವ, ಅಕ್ಷಯ ಹೈ ಅವಿನಾಶಿ ಹೈ
ಇಸೀ ಕಡೀಸೇ ಜುಡೇ ಹುಯೇ ಹಮ, ಯುಗಸೇ ಭಾರತ ವಾಸೀ ಹೈ
ಥಾಹ ಅಥಾಹ ಜಹಾ ಕೀ ಮಹಿಮಾ, ಗಹರಾ ಜೈಸಾ ಸಿಂಧೂ ಹೈ  || 3 ||

ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ವಾಸೀ ವನಕೇ, ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಸಬ ಸಾಥ ಚಲೇ
ಉಚ್ಚ ನೀಚಕಾ ಭಾವ ಹಟಾಕರ, ಸಮತಾ ಕೇ ಸದ್ಬಾವ ಬಢೇ
ಊಪರ ದಿಖತೇ ಭೇದ ಭಲೇ ಹೋ, ಜೋ ಬಗಿಯಾ ಮೇ ಫೂಲ ಖಿಲೇ
ರಂಗಬಿರಂಗೀ ಮುಸ್ಕಾನೋ ಕೊ ಜೀವನ ರಸ ಪರ ಏಕ ಮಿಲೇ
ಸಂಜೀವಿನಿ ರಸ ಅಮೃತ ಪೀಕರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಮ ಹಿಂದೂ ಹೈ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code