ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರು

ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರು,
ಜೀವನಸ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಂ ಕುರು
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗಚ್ಛಸಿ ಪಶ್ಯ ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕುರು || ಪ ||

ಜೀವನಸ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಮಸ್ತಿ ಕಿಂ?
ಜೀವನಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮೇವ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ವರ್ಧನಮ್
ಸ್ಫರ‍್ತಿರಸ್ತಿ, ತತ್ರ ಪ್ರೀತಿರಸ್ತಿ
ಸ್ಫರ‍್ತಿರಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿರಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ವರ್ಧನೇ
ಜಿಜೀವಿಷಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ ರಕ್ಷಯಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ
ಸಮರ್ಪಯಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ ಜೀವನಮ್ || 1 ||

ಜಾಗೃಯಾಮ, ವಯಂ ಪ್ರೇರಯಾಮ
ಜಾಗೃಯಾಮ ಪ್ರೇರಯಾಮ ಸರ್ವಹಿಂದುಸೋದರಾನ್
ಸಂಪಿಬಾಮ, ವಯಂ ಪಾಯಯಾಮ
ಸಂಪಿಬಾಮ ಪಾಯಯಾಮಸಂಸ್ಕೃತಾಮೃತಂ ಸದಾ
ದೇಶಹಿತಚಿಂತನಂ ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಜೀವನಂ
ವ್ರ‍್ಥಮೇವ ತಸ್ಯ ಗಹ್ರ‍್ಯಜೀವನಮ್ || 2 ||

ಐಕ್ಯಮಸ್ತು, ಅಚಲಬುದ್ಧಿರಸ್ತು
ಐಕ್ಯಮಸ್ತು ಅಚಲತಾಸ್ತುಸಂಸ್ಕೃತಾಭಿಮಾನಿನಾಮ್
ಧೀರತಾಸ್ತು, ನೈವ ಭೀತಿರಸ್ತು
ಧೀರತಾsಸ್ತ್ವಭೀತಿರಸ್ತು ಮಾಸ್ತು ಉದಾಸೀನತಾ
ಮಾತೃಭೂಮಿಸೇವನಂ ದೀನದಲಿತರಕ್ಷಣಂ
ಸಂಸ್ಕೃತಪ್ರಚಾರ ಏವ ಜೀವನಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code