ಸಂಸಾರ ಮರಣ ಮೇ ಜೀತಾ ಹೈ

ಸಂಸಾರ ಮರಣ ಮೇ ಜೀತಾ ಹೈ
ಪಹಲೇ ಮರಣ ಅಮರತಾ ಫಿರ ಹೈ   || ಪ ||

ಅನಂತ ಮೃತ್ಯು ಪಹಲೇ ಮರನಾ
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕೀ ರಕ್ಷಾ ಕರನಾ
ಮೃತ್ಯು ಮಿಟಾ ದೇ ಭಾವೀ ಮರನಾ
ಚಿರಂಜೀವ ಫಿರ ಹೋತಾ ಹೈ        || 1 ||

ಪಹಲೇ ದೋ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನಕರ
ಆಯೇಗಾ ಸರ್ವಸ್ವ ದ್ವಾರ ಪರ
ಇಸ ಕಾರಣ ಸರ್ವಸ್ವ ಹೋಮ ಕರ
ತಬ ಬಂಧನ ಢೀಲಾ ಹೋತಾ ಹೈ    || 2 ||

ಮಾರ್ಗ ಏಕ ಯಹ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕಾ
ಯಾದ ಮುಝೇ ಹೈ ಯಜ್ಞ ಅನೋಖಾ
ಯಜ್ಞ ಮಾರ್ಗ ಹೈ ಕೇವಲ ಸುಖ ಕಾ
ಕ್ಯಾ ಬಿನಾ ಯಜ್ಞ ಕುಛ ಮಿಲತಾ ಹೈ? || 3 ||

ದಿವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮೇ ದೇಕರ ನಿಜ ಬಲಿ
ಸೀತಾ ನಿಕಲೀ ಸುವರ್ಣ ಪುತಲೀ
ಬಲಿದಾನ ಸೇ ಹುವಾ ಬಲಿ ಬಲೀ
ಪಗ ಆಗೇ ಯಜ್ಞ ಬಢಾತಾ ಹೈ       || 4 ||

ಸದಾ ಯಜ್ಷ ಮೇ ರವಿ ಕಾ ಜಲನಾ
ಸ್ವತ್ವ ದಾನ ಕರ ಪಾಶ ಛೇದನಾ
ನವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣ ಹೋನಾ ಜೀನಾ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಬ ಹೋತಾ ಹೈ       || 5 ||

ಪ್ರಕೃತಿ ಕೀ ಯಹ ಗತಿ ಸಮಝಕರ
ಉಠೋ ವೀರ! ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಛೋಡಕರ
ಬಢೋ ಜನನಿ ಕೇ ಸೇವಾ ಪಥ ಪರ
ಕ್ಯಾ ಬಕ ಬಕ ಸೇ ಕುಛ ಹೋತಾ ಹೈ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code