ಸಮರತೂರ್ಯವು ಮೊಳಗಿ

ಸಮರತೂರ್ಯವು ಮೊಳಗಿ ವಿಜಯಭೇರಿಯು ಗುಡುಗಿ
ಹೇಡಿಗಳ ವೀರರಾಗಿಸುವ ಹೊತ್ತು
ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಗುಹೆಯಿಂದ ಕೇಸರಿಯೆ ಹೊರಹೊರಡು
ವಿಶ್ವವನೆ ಗೆಲ್ಲುವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತು || ಪ ||

ಸಮರಾಂಗಣದ ನಡುವೆ ಸಾವಿರಲಿ ನೋವಿರಲಿ
ನೋಡದಿರು ಓಡದಿರು ಸರಿದು ಹಿಂದೆ
ಕಲ್ಲೆದೆಯ ಕಡುಗಲಿಯೆ ಸಾಗು ರಣಕೇಸರಿಯೆ
ಜಯಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧಿಸುತ ಮುಂದೆ || 1 ||

ಅಂಜುವುದು ಅಳುಕುವುದು ಹಿಂಜರಿದು ಕೂರುವುದು
ಗಂಡೆದೆಗೆ ತರವಲ್ಲ ಸಮರವೀರ
ಬಾಳಿನುದ್ದಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೋರಾಟ
ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ವವನೆ ಬದಲಿಸುವ ಬಾರ || 2 ||

ಉಂಡುಟ್ಟು ಅದಕೆಂದೆ ಬದುಕುವುದು ಕುರಿಗೆ ಸರಿ
ಕೇಸರಿಯ ಮರಿಗೆ ನಿನಗದುವೆ ಸರಿಯೆ?
ನಗುನಗುತ ಅಳಿಯಲರಿತೊಡೆ ಬಾಳಲಧಿಕಾರ
ವಿಜಯವಿಕ್ರಮ ಮೆರೆಸು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code