ಸಾಗರಂ ಪೊಂಗುತುನ್ನದಿ

ಸಾಗರಂ ಪೊಂಗುತುನ್ನದಿ | ಹಿಂದು ಸಾಗರ ಮುಪ್ಪೊಂಗುತುನ್ನದಿ |
ಸಾಗವಿಂಕ ಪರಮತಾಲ ಆಗಡಾಲು |
ಸಾಗವಿಂಕ ಸಾಮ್ಯವಾದ ಸಂಬರಾಲು |
ಆಗದಿಂಕ ಸಮೈಕ್ಯ ಜನತಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಂಜನಂ || ಪ ||

ಪರಮತಾಲ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮತ್ತುನುವದಿಲಿಂಚಿನಾದಿ
ತನವಾರೇ ದೂರಮೈತೆ ಮನಸೇ ಕ್ಷೋಭಿಂಚಿನಾದಿ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಾಲನೆ ಪರ ದಾನವಕ್ರೀಡಲು ಸಾಗಗ
ಮಾನವತ್ವ ಮೇ ಮರಚಿನ ಮ್ಲೇಚ್ಛುಲು ಪೈ ಪೈಕಿರಾಗಿ
ದಾಗಿ ವುನ್ನದಾವಾಗ್ನಿ ಧರಣಿ ಧೂಕಿನಾದಿ
ಜಾಗೃತ ಮೈ ಜಾತಿ ರಣಘೋಷ ಸಲಪಿನಾದಿ || 1 ||

ಏಕಾತ್ಮತ ಯಜ್ಞಮ್ಮುಲ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಲ
ಆತ್ಮೀಯತ ಯದಲಪುಂಗೆ ಏಕಾತ್ಮತ ಹೃದುಲ ನಿಂಡೆ
ಹಿಂದುವುಲಂ ಮನವುಂಟೂ ಬಂಧುವುಲಂ ಮನಮಂಟೂ
ಅಂದರ ಮೋಕಟೇನಂಟೂ ಅಂತರಾಲು ಲೇವೆಂಟು
ಸಂಘಟನಾ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಮಿಂಟಿಕೆರೆ ನಿನಾದಿ
ಸಂಘ ವಿದ್ರೋಹುಲಕಿಕ ಗುಂಡೆ ಚೆದರಿನಾದಿ || 2 ||

ನಲುದಿಕ್ಕುಲ ಚೈತನ್ಯಪು ಝರುಲ ಪೊಂಗೆ ನೇಡು
ಭರತಾವನಿ ಹಿಂದುತ್ವಪು ಪೆನುತುಫಾನು ನೇಡು
ಇಲದೇಶಾಲನ್ನಿಂಟಿಕೆ ತಲನಾನಿಕ ಮವ್ವಾಲನಿ
ಪರಮೋನ್ನತ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಭಾರತಿ ಕಂದಿವ್ವಾಲನಿ
ಪ್ರಬಲಮಯನ ಆಕಾಂಕ್ಷತೋ ಪ್ರಜಾರಥಂ ಕದಿಲಂಡಿದಿ
ಪ್ರಪಂಚಮೆ ಶಿರಮೊಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣಂ ಸಮೀಪಿಂಚಿಂದಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code