ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ

ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಭಾರತೇ ನವಜೀವನಮ್
ಪ್ರಣವಮೂಲಂ ಪ್ರಗತಿಶೀಲಂ ಪ್ರಖರರಾಷ್ಟ್ರ ವಿವರ್ಧಕಮ್ || ಪ ||

ಶಿವಂ ಸತ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ಅಭಿನವಂ ಸಂಸ್ಕರಣೋದ್ಯಮಮ್
ಮಧುರ ಮಂಜುಳ ರಾಗಭರಿತಂ ಹೃದಯ ತಂತ್ರೀ ಮಂತ್ರಿತಮ್
ವಾದಯತಿ ಸಂಗೀತಕಂ ವಸುಧೈಕಭಾವನ ಪೋಷಕಮ್ || 1 ||

ಲಲಿತ ರಸಮಯ ಲಾಸ್ಯ ಲೀಲಾ ಚಂಡ ತಾಂಡವ ಗಮಕಹೇಲಾ
ಕಲಿತ ಜೀವನ ನಾಟ್ಯವೇದಂ ಕಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಥಾ ಪ್ರಮೋದಮ್
ಚತುಃ ವೃಷ್ಠಿ ಕಲಾನ್ವಿತಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾ ಪರಿವರ್ತಿತಮ್ || 2 ||

ವಿಶ್ವಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣ ರೂಪಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತಮ್
ಜೀವಯತ್ವಭಿಲೇಖಮಖಿಲಂ ಸಪ್ತವರ್ಣ ಸಮೀಕೃತಮ್
ಪ್ಲಾವಯತಿ ರಸ ಸಿಂಧುನಾ ಪ್ರತಿಹಿಂದು ಮಾನಸ ನಂದನಮ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code