ಸದ್ಗುಣ ಧಾರೇ ನಿತ್ಯವಿಚಾರೇ

ಸದ್ಗುಣ ಧಾರೇ ನಿತ್ಯವಿಚಾರೇ ಹಮ ಸಬ ಭಾರತ ಕೀ ಸಂತಾನ್
ಪ್ರಗಟಾಯೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಹಾನ್                                    || ಪ ||

ಇಸೀ ಭೂಮಿ ಪರ ಋಷಿಮುನಿಯೋ ನೇ ದರ್ಶಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್
ಧರತೀ ಕಾ ಮರ್ಯಾದಿತ ದೋಹನ್ ಪಾಯೇಂಗೆ ಸಬ ಅಮೃತ ಪಾನ್
ಕಣಕಣ ಮೇ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರವಾಹಿತ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ್        || 1 ||

ಇಸೀ ಭೂಮಿ ಮೇ ಧರ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಿತ ವಿಕಸಾ ಭಾರತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾನ್
ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಕೇ ಸಂಯಮ ದ್ವಾರಾ ಸಭೀ ದಿಶಾ ಜೀವನ ಉತ್ಥಾನ್
ನಯೇ ನಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರೇಂಗೆ ಮುಖ ಪರ ಹೋ ದೈವಿಕ ಮುಸ್ಕಾನ್  || 2 ||

ಇಸೀ ಭೂಮಿ ನೇ ದಿಯಾ ಜಗತ ಕೋ ಸದಾ ಸುಖದ ಮಂಗಲಮಯ ತ್ರಾಣ್
ವಸುಧಾ ಹೈ ಪರಿವಾರ್ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಕಾ ಹೋ ಕಲ್ಯಾಣ್
ಸಮರಸ ಭಾವ ಸಂಜೋ ಕರ್ ಮನ ಮೇ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಕರೇ ಪ್ರಯಾಣ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code