ಸಬ ದೇಶೋ ಸೇ ನ್ಯಾರಾ ಹೈ

ಸಬ ದೇಶೋ ಸೇ ನ್ಯಾರಾ ಹೈ, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ   || ಪ ||

ಜಹಾ ಪೇ ಬಹತೀ ಪಾವನ ನೀರಾ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕೀ ಪ್ರಚಂಡ ಧಾರಾ
ಗಂಗಾ ಕಾ ತೋ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ    || 1 ||

ಜಿಸ ಧರತೀ ಪ–? ನ್ಮಲಿಯೇ
ಜಿಸ ಪರ ಪಲ–? ಬಡೇ ಹುಯೇ
ಜನನೀ ಸೇ ಭೀ ಹೈ ಬಢಕರ್, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ    || 2 ||

ಜಹಾ ರಾನ ನೇ ಜನ್ಮ ಲಿಯೇ
ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಖೇಲ ಕಿಯೇ
ಅವತಾರೋ ಕಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ     || 3 ||

ಧನವಾನೋ ಕೀ ಖಾನ ಯಹಾ
ವೀರೋ ಕೀ ಭರಮಾರ ಯಹಾ
ಧನ ಜನ ಕಾ ಭಂಡಾರ ಅಲೌಕಿಕ, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ || 4 ||

ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಹೈ ಗುರು ಹಮಾರಾ,
ಸಂಗಠನಾ ಹೈ ಧ್ಯೇಯ ಹಮಾರಾ
ಜೀವನ ಸೇ ಭೀ ಹೈ ಬಢಕರ್, ಪ್ಯಾರಾ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ದೇಶ     || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code