ಸಾಸಿರ ಪದಯುಗ ಸಾಸಿರನೇತ್ರ

ಸಾಸಿರ ಪದಯುಗ ಸಾಸಿರನೇತ್ರ ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಶೀರ್ಷಾ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಭಂಗ ಏಕತೆ ಸಮರಸತೆಯ ಸಂದೇಶ
ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ತಲೆ ಎತ್ತಿಹ ಹೇ ಅಸೀಮ ಸಮಾಜ ಪುರುಷ || ಪ ||

ಎಲ್ಲಿದೆ ತರತಮ ಜಾತಿನೀತಿ ಕುಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಿನ್ನಮತ
ಹಿಂದುತ್ವದಿ ನಿಜ ಬಾಂಧವರೆನಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಮಪಥ || 1 ||

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರ ನವ ಮನ್ವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸಿದ್ದಿಯ ಮಾರ್ಗಕೆ ಉದಯಿಸಿತೋ ಶಿವಶಕ್ತಿ
ಸಕಲ ಜೀವಕುಲ ಸುಖವ ಕಾಣಲಿದೆ
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರು ವಿಶ್ವಾಸ || 2 ||

ಆರ್ಷ ಪರಂಪರೆ ವೀರ ವಾರಸಿಕೆ ಕಲೆತು
ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜವಿದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಕಾರ್ಯದೊಳು ಬೆರೆತು
ಸಂಘರ್ಷವಾಗಲಿ ಶಾಂತಿಯೆ ಆಗಲಿ
ಸಕ್ಷಮ ಹಿಂದು ವಿಕಾಸ || 3 ||

ವಿಕೃತಿಯಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳೆವ ಸಂರಚನೆ
ಕೃತಿಗಿಳಿದಿದೆ ಸತ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಘಟನೆ
ಲೋಕಶಕ್ತಿ ನೀ ವಿಜಯಶಾಲಿನಿ
ವಿಶ್ವಮಂಗಲೋದ್ದೇಶ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code