ಸಾದರಂ ಸಮೀಹತಾಮ್

ಸಾದರಂ ಸಮೀಹತಾಂ ವಂದನಾ ವಿಧೀಯತಾಂ
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಸ್ವಮಾತೃಭೂಃ ಸಮರ್ಚನಾ ವಿಧೀಯತಾಂ || ಪ ||

ಆಪದೋ ಭವತು ವಾ, ವಿದ್ಯುತೋ ಲಸಂತು ವಾ
ಆಯುಧಾನಿ ಭೂರಿಶೋsಪಿ ಮಸ್ತಕೇ ಪತಂತು ವಾ
ಧೀರತಾ ನ ಹೀಯತಾಂ, ವೀರತಾ ವಿಧೀಯತಾಂ
ನಿರ್ಭಯೇನ ಚೇತಸಾ ಪದಂ ಪುರೋ ನಿಧೀಯತಾಂ || 1 ||

ಪ್ರಾಣದಾಯಿನೀ ಇಯಂ, ತ್ರಾಣದಾಯಿನೀ ಇಯಂ
ಶಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಭಕ್ತಿದಾ ಸುಧಾಪ್ರದಾಯಿನೀ ಇಯಂ
ಏತದೀಯವಂದನೇ ಸೇವನೇsಭಿನಂದನೇ
ಸಾಭಿಮಾನಮಾತ್ಮನೋ ಜೀವನಂ ಪ್ರದೀಯತಾಂ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code