ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ನವ ತೇಜ ಜಾಗಾ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ನವ ತೇಜ ಜಾಗಾ                              || ಪ ||
ಶಿಶಿರ ಬೀತಾ ಪರಕೀಯತಾ ಕಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಮೇ ನವ ತೇಜ ಜಾ
ಸಂಘ ರವಿ ಚಮಕಾ ಪ್ರಖರತಮ ಘನ ಅಂಧೇರಾ ದೂರ ಭಾಗಾ || ಅ.ಪ. ||

ಭೇದ ಕರಕೇ ಗಹನ ಪರ್ದಾ, ಭೇದ ಕರ ಭ್ರಮ ಕೀ ತಮಿಸ್ರಾ
ಫೂಟ ನಿಕಲೀ ರಶ್ಮಿ ಮಾಲಾ, ಪೂಜ್ಯ ಕೇಶವ ಕೀ ತಪಸ್ಯಾ
ಹೈ ಜಗಾತಿ ಆ ರಹೀ ಯೇ, ದೇಶ ಭರಮೇ ಸುಮನ ಶಾಖಾ        || 1 ||

ಹೋ ವಿಕಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಿಯಾ, ಹೋ ಸುಗಂಧಿತ ಕುಂಜ ಗಲಿಯಾ
ಕ್ಯಾರಿಯಾ ಫಿರ ಸ್ವರ್ಣ ಉಗಲೇ, ಸ್ವರ್ಣ ಉಗಲೇ ಕ್ಯಾರಿಯಾ
ಮಲಯ ಮಾಧವ ಕೇ ಕರೋ ಸೇ ಉಮಡತಿ ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಗಂಗಾ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code