ರಕ್ಷಾ ಕಾ ಯಹ ಬಂಧನ

ರಕ್ಷಾ ಕಾ ಯಹ ಬಂಧನ ಬಾಂಧೇ ಹಿಂದು ತನ ಮನ ಕೋ
ಪುಷ್ಟ ಕರೇ ತನ ಸಬ ಸುಖ ಸಾಧನ ಕೃತಿಮಯ ಜೀವನ ಕೋ || ಪ ||

ಆಜ ಸ್ವಯಮ ಕೋ ಹಮ ಬಿಸರಾಕರ
ಗೌರವ ಅಪನಾ ಧೂಲ ಮಿಲಾಕರ
ಪಗ ಪಗ ಪರ ಅಪಮಾನ ಉಠಾಕರ
ಬದಲೇ ಭೀ ಯಹ ಜೀವನ ಕರಕೇ ಗ್ರಂಧಿತ ಜನ ಜನ ಕೋ || 1 ||

ಆಜ ಅನೇಕೋ ವಿಪದ ಸುತಾ ಪರ
ಸಂಕಟ ಆತೇ ಹೈ ಮಂಡರಾಕರ
ಉಠೇ ಬನೇ ಹಮ ಭೀಮ ಗದಾಧರ
ದುಷ್ಟೋ ಕಾ ಕರ ಕಾಲೀಯ ಮರ್ಧನ ರಕ್ಷಾ ಕೇ ಪ್ರಣ ಕೋ || 2 ||

ಹಿಂದು ದೇಶ ಕೇ ಜಾತಿ ಅಪರಮಿತ
ಪ್ರಾಂತ ಕಯೀ ಔರ ಟುಕಡೇ ಖಂಡಿತ
ಕರೇ ಅಖಂಡಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ
ಹೋವೇ ಸಭೀ ಏಕತ್ರಿತ ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಪೂಜನ ಕೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code