ರಾಮಲಲಾ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರೋ

ರಾಮಲಲಾ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರೋ ಮಂದಿರಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ
ಮಂದಿರಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ ಅವಧಪುರೀ ಅಭಿಯಾನ ಕರೋ
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ || ಪ ||

ಪ್ರಥಮ ಕಾರಸೇವಾ ಮೇ ಹಮ ನೇ ಭಗವಾದ್ವಜ ಲಹರಾಯಾಥಾ
ಅಪಮಾನ್ ಸಹೇ ಬಲಿದಾನ ದಿಯೇ ಪರ ಪಗ ಪೀಛೇ ನ ಹಠಾಯಾಥಾ
ಸಂತೋನೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಿಯಾ ಫಿರ್ ಹಮನೇ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಿಯಾ
ಘೋರ ಗುಲಾಮೀ ಕೇ ಕಳಂಕ ಕೋ ಪ್ರಭುನೇ ಸ್ವಯಂ ಹಠಾಯಾಥಾ
ಪ್ರಭುನೇ ಸ್ವಯಂ ಹಠಾಯಾಥಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಹಮೇ ಬನಾಯಾಥಾ || 1 ||

ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್
ತ್ರೇತಾ ಯುಗಮೇ ಯುವಾ ರಾಮನೇ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ವನ ವಾಸ ಕಿಯಾ
ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಅಬ ರಾಮಲಲಾನೇ ಪರ್ಣಕುಟೀ ಮೇ ವಾಸ ಕಿಯಾ
ರಾಮಲಲಾ ತೋ ಬೈಠೇ ಹೈ ಸಂತೋ ಸೇ ಯೇ ಕಹ ತೇ ಹೈ
ಮಂದಿರ ಭವ್ಯ ಬನಾವೋ ಪಿರಸೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ
ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ ಫಿರ್ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ || 2 ||

ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code