ಪ್ಯಾರಾ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ್

ಪ್ಯಾರಾ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮಹಾನ್ || ಪ ||

ವಿಜಯ ಕಿಯಾ ಜಬ ಲಂಕಾ ರಾಮ ನೇ
ಕಹಾ ಸಂಭಾಲೋ ಹನೂಮಾನ ನೇ
ಇಸ ಪೇ ನಹೀಂ ಅಧಿಕಾರ ಹಮಾರಾ
ಬೋಲೇ ರಾಮ ಭಗವಾನ್… ಪ್ಯಾರಾ || 1 ||

ದೋನೋಂ ಹಾಥೋಂ ಮೇ ದೋ ತಲವಾರೇ
ರಾಣಿ ಝಾಂಸೀ ನಿಕಲೀ ಲಲಕಾರೇ
ಛತ್ರಾಣಿ ಜಬ ರಣಮೇ ನಿಕಲೀ
ಸಾಫ್ ಕಿಯಾ ಮೈದಾನ್ … ಪ್ಯಾರಾ || 2 ||

ವೀರ ಶಿವಾ ಜಬ ಜೋಷ ಮೇಂ ಆಯೇ
ಜಂಗೇ ಆಜಾದೀ ಬ್ಯೂಗಲ ಬಜಾಯೇ
ತಾನಾಜೀ ನೇ ಆಗೇ ಬಢಕರ್
ಲಡಾ ದಿ ಅಪನೀ ಜಾನ್ … ಪ್ಯಾರಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code