ಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಮಾರಾ

ಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಮಾರಾ ಅನಥಕ ಅವಿರತ ಸಾಧನಾ
ನಿಶಿದಿನ ಪ್ರತಿಪಲ ಚಲತೀ ಆಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಆರಾಧನಾ
ವಂದೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವಂದೇ, ವಂದೇ ಜಗಜನನೀ ವಂದೇ       || ಪ ||

ಪುಣ್ಯ ಪುರಾತನ ದೇಶ ಹಮಾರಾ ಮಾನವತಾ ಆದರ್ಶ ರಹಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ಪಾವನ ಮಂಗಲರವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಸೇ ನಿತ್ಯ ಬಹಾ
ಸಕಲ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಮಂಗಲ ಕರನೇ ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣ ಪ್ರೇರಣಾ       || 1 ||

ಸಂಬಲ ಲೇಕರ ಹಿಂದು ಚೇತನಾ ಸಮರಸತಾ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಮಹಾನ್
ಅತೀತ ಕೀ ಗೌರವಗಾಥಾ ಕಾ ಪರ್ಥ ದರ್ಶಕ ಪ್ರೇರಕ ಆಹ್ವಾನ್
ಭವಿಷ್ಯ ಕಾ ಪಥ ಉಜ್ವಲ ಕರನೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಸಾಧನಾ    || 2 ||

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಆರಾಧ್ಯ ಹಮಾರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಹೈ ಪ್ರೇರಣಾ
ಈಶ್ವರ ಕಾ ಹೈ ಕಾರ್ಯ ಹಮಾರಾ ಜೀವನ ಕೀ ಸಂಕಲ್ಪನಾ
ಕೇಶವ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘಮಾರ್ಗ ಪರ ಚರೈವೇತಿ ಕೀ ಕಾಮನಾ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code