ಪುಣ್ಯ ಭೂ ತುಮ ಪರಮ

ಪುಣ್ಯ ಭೂ ತುಮ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಹೋ ಸತ್ಯಚಿತ ಆನಂದ ಮಾ
ಪುಷ್ಪ ತೇರಾ ತವ ಚರಣ ಮೇ ವಂದನಾ ಅಭಿನಂದನಾ || ಪ ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತುಮ ಹೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಚೈತನ್ಯ ತುಮ ಹೋ
ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಮ ಹೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಕಣ ಕಣ ಹೀ ತುಮ ಹೋ
ಸಪ್ತಸ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿನಾದಿತ ಚಿರ ಅಲೌಕಿಕ ಚಂದ ಮಾ || 1 ||

ರೂಪ ಕಾ ಆಕಾರ ತುಮ ಹೋ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಕಾರ ತುಮ ಹೋ
ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಆಧಾರ ತುಮ ಹೋ ಭಾವ ಕುಂಜ ವಿಚಾರ ತುಮ ಹೋ
ನವ ಕಲಾ ಕೇ ಪಂಖ ಫೇಲೇ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ವಿಹಂಗಮಾ || 2 ||

ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿವೇಕ ತುಮ ಹೋ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಅನೇಕ ತುಮ ಹೋ
ಕರ್ಮ ಕಾ ಅಭಿಷೇಕ ತುಮ ಹೋ ಸರ್ವ ಸತ್ತಾ ಏಕ ತುಮ ಹೋ
ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಪ್ರಸ್ಫುಟನ ಸೇ ಮಂದ ಮಂದ ಸುಗಂಧ ಮಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code