ಪುನರಪಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಭಾರತದಿ

ಪುನರಪಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಭಾರತದಿ
ಕಾಲಧರ್ಮ ಸ್ವದೇಶೀ |
ರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈಭವ ಸಾಧನೆಗುತ್ತರ
ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವದೇಶೀ                || ಪ ||

ಸ್ವತ್ವವ ಮರೆತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪಡೆದೆವು
ಪರತತ್ವದ ಗುಂಗಿನಲಿ |
ಸಾಲದ ಶೂಲಕೆ ನೋಯದೆ ನಲಿದೆವು
ಪರದೇಶದ ಹಂಗಿನಲಿ |
ಕಾಲವು ಬದಲಾಗಿದೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವದೇಶೀ                  || 1 ||

ಆರ್ಥಿಕ ದಾಹದ ಜಾಲಕೆ ಸಿಲುಕುತ
ದಾಸ್ಯದಿ ಬಾಳುವುದುಂಟೇ |
ಕುಸಿದಿರೆ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಹಸಿದಿರೆ ಸಂತತಿ
ನಗುವಳೆ ಭಾರತಮಾತೆ |
ಪರಿಶೋಧನೆ ಮೈ ತಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವದೇಶೀ                  || 2 ||

ನಾಡನು ವ್ಯಾಪಿಸೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತಿದೆ
ಮಾರಕ ತಂತ್ರ ವಿದೇಶೀ |
ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸುತ ಹೊಮ್ಮಲಿ
ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಸ್ವದೇಶಿ |
ಸ್ವತ್ತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಮೊರೆದಿದೆ
ಧ್ಯೇಯವೊಂದೇ ಸ್ವದೇಶೀ              || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code