ಪೂಜನ ಕಾ ಮೈ ಪುಷ್ಪಮಾತ್ರ ಹೂ

ಪೂಜನ ಕಾ ಮೈ ಪುಷ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಸೇವಾ ಹೀ ಅಧಿಕಾರ ಮೇರಾ || ಪ ||

ಮೈ ದೀಪ ಹೂ ಮಹಾದೀಪ ಸೇ ಪಾತಾ ಅವಿರತ ಪ್ರಕಾಶ
ಕ್ಯೋ ನ ಬಿಖೇರೂ ಉಸ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋ ಜಿಸ ಪರ ಮೇರಾ ನಹೀ ಅಧಿಕಾರ || 1 ||

ಮೈ ಬಿಂದೂ ಹೂ ಮಹಾ ಸಿಂಧು ಕಾ ಪಾತಾ ಪ್ರತಿ ಪಲ ಆಕಾರ
ಸಿಂಧು ಜೀವನ ಮೇ ಮಿಲ ಜಾತಾ ಔರ್ ಹೋತಾ ಏಕಾಕಾರ || 2 ||

ಹವ್ಯ ಕಣ ಹೂ ಮಹಾ ವೇದಿ ಮೇ ಆಹುತಿ ಬನ ಜಲ ಜಾತಾ
ಜಲತೇ ಜಲತೇ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಕಾ ಕರನಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ || 3 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಕಾ ಅಂಗ ಏಕ ಹೂ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಇಸ ಸೇ ಪಾತಾ
ರಾಷ್ಟ್ರಜೀವನ ಕೇ ದಿವ್ಯ ರಂಗ ಲೇ ಲಯ ಹೋತಾ ಅಧಿಕಾರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code