ಪ್ರವಹತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಮಂದಾಕಿನೀ

ಶತಶತಕೋಟಿಶರತ್ಪರ್ಯಂತಂ
ಪ್ರವಹತಾsತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಮಂದಾಕಿನೀ || ಪ ||

ಸಿಂಧು-ಸುತುದ್ರೀ-ಸರಸ್ವತೀನಾಂ
ತಟೇ ಋಷೀಣಾಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಣಾಂ
ಹೋಮ-ಧೂಮಪಾವಿತ-ಲೋಕಾನಾಂ
ಅತ್ರಿಭೃಗೂಣಾಂ ಛಂದೋವಾಣೀ || 1 ||

ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿ-ವ್ಯಾಸ-ವಿರಚಿತಾ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯೋಃ ಪಾವನಗಾಥಾ
ಅಖಂಡದೀಪೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಕರ್ಮಯೋಗ-ಸಂದೇಶ-ದಾಯಿನೀ || 2 ||

ಇಯಮಸ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮಭಾರತೀ
ರಾಷ್ಟ್ರೈಕ್ಯಸ್ಯ ಚ ಮಹತೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ
ವಿನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ
ಇಹ ಪರತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code